MicroStrategy – Metryki poziomowe

Metryki poziomowe (level metrics) są bardzo istotnym zagadnieniem w zaawansowanym raportowaniu MicroStrategy. Poprzez hasło metryki poziomowe rozumiemy metryki, które są obliczane na konkretnym, z góry określonym poziomie danych.
Poziom metryki, zwany też inaczej jako jej wymiarowość składa się z trzech następujących elementów:
Cel (target): Jeśli określisz atrybut jako poziom obliczeń metryki, to podstawowy poziom na jakim obliczana jest dana metryka zostanie zastąpiony tym właśnie atrybutem.
Filtrowanie (filtering): Określa, w jaki sposób filtr raportu wpływa na obliczenia metryki. Na przykład, jeśli raport wyświetla dane metryki dotyczącej przychodów w różnych kategoriach produktów, a filtr raportu obejmuje tylko Elektronikę i Odzież, możesz zadecydować czy uwzględnić tylko dane związane z Elektroniką i Odzieżą podczas obliczania metryki, lub wręcz przeciwnie, możesz zmusić metrykę do zignorowania filtrowania raportu.
Grupowanie (grouping): Określa sposób agregacji metryki. Przykładowo możesz wybrać grupowanie i obliczanie danych metryki na podstawie wybranego atrybutu jako celu.

Rodzaje filtrowania:
Standard (domyślna): Do obliczeń metryki uwzględniane są tylko dane spełniające warunki w filtrze raportu.
Absolute: Podnosi poziom filtra raportu do poziomu celu jeśli to możliwe, a następnie stosuje filtr raportu do obliczeń metryki. Przykładowo, filtr raportu zawiera następujące elementy atrybutu Distribution Center: Boston i Nowy York, ale metryka Revenue jest obliczana na poziomie Regionu. Ponieważ Distribution Center jest atrybutem podrzędnym Regionu, poziom filtra raportu zostaje podniesiony do poziomu Regionu, a filtr raportu jest traktowany tak, jakby obejmował regiony zawierające Boston i Nowy York. Dane ze wszystkich Distribution Center w regionach uwzględnionych w filtrze reportu są wykorzystywane w obliczeniach metryki, nawet jeśli nie są to Boston ani Nowy York.
Ignore: Ignoruje warunki w filtrze raportu oparte na atrybucie wybranym w celu metryki poziomowej, jak również na jakichkolwiek atrybutach nadrzędnych lub podrzędnych w stosunku do celu (targetu). Na przykład, jeśli wykorzystamy metrykę regionalnych przychodów w raporcie, jakiekolwiek warunki oparte o atrybut z tej samej hierarchii (np. Country) w filtrze raportu są ignorowane podczas obliczania metryki. Warunek oparty na atrybutach z innej hierarchi (np. czasu) nie zostanie zignorowany.
None: Pozostawia niesprecyzowaną relację metryki z filtrem raportu. Zamiast tego, opcje celu i grupowania definiują poziom metryki.

Rodzaje grupowania:
Standard (domyślna): Grupuje dane metryki według poziomu atrybutu celu (targetu w metryce poziomowej).
None: Wyklucza atrybut celu z grupowania danych metryki. Jakiekolwiek dzieci w hierarchii atrybutu celu również są wykluczone. Ta opcja jest dostępna dla metryk obliczonych na określonym poziomie, w przeciwieństwie do poziomu raportu.
Pozostałe opcje są używane tylko dla metryk nieagregowalnych. Metryka nieagregowalna to taka, która nie powinna być agregowana w obrębie atrybutu.
Beginning lookup: Używa pierwszej wartości w tabeli Lookup
Ending lookup: Używa ostatniej wartości w tabeli Lookup.
Beginning fact: Używa pierwszej wartości w tabeli faktów.
Ending fact: Używa ostatniej wartości zawartej w tabeli faktów.

Przykłady działania metryk poziomowych:
Dataset wykorzystany w przykładzie zawiera 3 atrybuty z tej samej hierarchii geograficznej, 5 metryk; 1 na poziomie raportu (default level) oraz pozostałe na poziomie Country o różnych filtrowaniach. Ponadto dataset zawiera Report Filter redukujący ilość uwzględnianych Call Center.


Przykładowa metryka „Revenue country lvl none „, której cel został określony jako atrybut Country, filtrowanie ustalone zostało jako None a grupowanie jako standard.

Na przedstawionej tabeli ukazane jest zestawienie metryk Revenue na poziomie domyślnym, czyli agregującym dynamicznie do najniższego poziomu atrybutu z hierarchii występującego na tabeli (w tym przypadku Call Center) oraz metryki Revenue na poziomie Country z filtrowaniem ustawionym na None.
W tym konkretnym przypadku metryka Revenue oblicza przychód dla każdego poszczególnego Call Center z osobna, natomiast druga metryka dokonuje agregacji na poziomie Country. Warto zwrócić uwagę, że wartości w wielu wierszach powtarzają się. Jest to spowodowane tym, że do danego kraju przypisane jest kilka Call Center. Powielane wartości nie miały jednak wpływu na Total. Na wynik tej metryki nie działają filtry rozdziałowe (chapter filters) ani filtry zastosowane bezpośrednio na wizualizacji. Wpływają na niego jednakże filtry raportu (report filter na poziomie datasetu).  Dzieje się tak, ponieważ filtrowanie tej metryki zostało ustawione na None.

Mimo przefiltrowania wizualizacji, wyniki dla metryki Revenue country lvl none pozostają bez zmian.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku metryki Revenue ze zmienionym filtrowaniem z None na Ignore. Ten rodzaj filtrowania ignoruje nie tylko filtry rozdziałowe czy filtry zastosowane na wizualizacjach, ale także filtry raportu uwzględnione bezpośrednio na poziomie datasetu. Dzięki temu w tym przypadku wszystkie Call Center które zostały wykluczone w filtrze raportu datasetu mimo to zostały uwzględnione w obliczeniach metryki.

Dodaj komentarz